Norra Lien Naturreservat

Söder om Koppom. Användes förr till säterdrift. I området finns många beskuggade lodytor (berg och klippor), lövskog och trädbeväxta myrar. Området har flera rödlistade arter.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Norra Lien

Adress Koppom

Beskrivning
Naturreservat, 109 ha. Området har ett stort botaniskt och zoologiskt värde, då det har livsmiljöer för ett stort antal vedlevande insekter samt kryptogamer såsom lavar, mossor och svampar.

Vägbeskrivning
10 km söder om Koppom

Eda guiden och Eda kartan 2021