Skutan Naturreservat

En höjdrygg på 180-280 m ö h med kraftiga branter och sprickdalslandskap. "Skutegubben" syns ibland från länsväg 177.

Reservatet bildades för att bevara ett variationsrikt sprickdalslandskap med sällsynta arter knutna till skuggade lodytor, högörtsgranskog, lövträd, gamla och senvuxna träd samt död ved.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Skutan Naturreservat

Adress Koppom

Beskrivning
Området har uppmärksammats för sin rikedom på basiska mineral, som ger en speciell moss- och kärlväxtflora i och nedom branterna. Skutan är del av en höjdrygg i nord-sydlig riktning med en höjd över havet på mellan 180 och 280 meter. I det 124 ha stora området finns kraftiga branter åt öster, söder och väster med mestadels beskuggade, mossbevuxna lodytor.

Vägbeskrivning
Kör söderut från Koppom till Mosstakan, sväng vänster mot Ulvshuvdane och förbi och norrut förbi Nässjön. Följ vägen helt upp till Ofredshöjden, parkering på vänster sida.

Eda guiden och Eda kartan 2021