Naturreservatet Tallmon

Tallmon är ett tätortsnära skogsområde i direkt anslutning till Charlottenberg. Tallmon har höga naturvärden och en särpräglad topografi med såväl sandmo, raviner, branter som vattendrag.

I området finns bland annat kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn sedan unionsupplösningen. En kraftledningsgata, småvägar och elljusbanan skapar ledningskorridorer med stort ljusinsläpp vilket är gynnsamt för ett rikt insektsliv av sandlevande och solälskande arter. I anslutning till kraftledningsgatan förekommer Värmlands landskapsinsekt brun gräsfjäril (Coenonympha hero) vilken är klassad som Missgynnad (NT) enligt artdatabankens röd lista.

Arrangör
Länsstyrelsen i Värmland - Naturvård
False
65186 Karlstad
False
+46 0102247000


https://www.lansstyrelsen.se/varmland/besok-och-upptack/naturreservat-i-varmlands-lan.html

Namn
Tallmon Naturreservat

Adress Charlottenberg

Beskrivning
Natur- och strövområde. Invigdes 1 juni 2013. Här finns stigar, vandringsleder och ett 2,5 km långt elljusspår. Även kulturlämningar i form av Morast skans och skyttevärn från unionsupplösningen.

Vägbeskrivning
Från rv. 61 söderifrån. Sväng till vänster i rondellen vid infarten till Charlottenberg. Tallmoområdet ligger rakt fram. Följ elljusbanan och skyltning därifrån.

SkogsstigFoto: Ann-Louise Axelsson

Eda guiden och Eda kartan 2021